Uslovi korištenja

Uvod

Pažljivo pročitajte uslove korištenja prije upotrebe NajPosao.ba portala.
NajPosao.ba portal zadržava pravo izmjene uslova korištenja u bilo kojem trenutku.

Pružene usluge

NajPosao.ba portal pruža usluge kojim bi zbližio poslodavce i korisnike. Korisnici i poslodavci se mogu registrovati, napraviti biografije/oglase i vršiti pretrage oglasa i biografija.

Politika privatnosti

Korisnički podaci će biti dostupni poslodavcima koji posjećuju NajPosao.ba portal. Pod podacima se podrazumijeva ime i prezime, koje je obavezno, i email adresa koja je obavezna.
Podaci pruženi od strane korisnika mogu biti korišteni od strane portala NajPosao.ba da obavijeste druge korisnike ili da se koriste u svrhu raznih promocija vezanih isključivo za NajPosao.ba portal. Korisnik ima mogućnost da se odjavi od ovih i sličnih notifikacija u bilo kom trenutku.

NajPosao.ba portal neće odavati niti prosljeđivati korisničke podatke bilo kojoj trećoj strani.

Korištenje portala

NajPosao.ba ne smije i ne može se koristiti za bilo koju od sljedećih svrha:

  1. Da se kontaktiraju korisnici portala NajPosao.ba o bilo kojem pitanju, osim u svrhu zapošljavanja.
  2. Da se kontaktiraju korisnici portala NajPosao.ba u svrhu ponude usluga od treće stranke poslodavaca.
  3. Da se objavljuje bilo kakav nelegalan sadržaj.
  4. Korisnik je obavezan pružiti tačne informacije u svom profilu, oglasima i biografijama.

Zabranjeno je koristiti bilo koji tekst ili sliku sa portala NajPosao.ba u osobne ili komercijalne svrhe.

 

Korisničke informacije

NajPosao.ba portal ne snosi odgovornost za bilo koje netačne i neprecizne informacije uključujući oglase, profile i biografije.

NajPosao.ba portal zadržava pravo na izmjene informacija, da prepravi ili obriše bilo koju informaciju poslanu od strane korisnika.

Odgovornost

NajPosao.ba portal neće biti odogovarn za gubitak ili štetu s kojom bi se korisnik mogao susresti koristeći stranicu.

Kolačići

Naša stranica koristi kolačiće.
Kolačići su datoteke koje sadrže indikatore (niz slova i brojeva) koji su poslani sa servera ka pretraživaću i sačuvani su u pretraživaću. Indikatori se šalju nazad na server svaki put kad pretraživać poziva stranicu sa servera.
Koristimo Google Analytics da analiziramo korištenje naše stranice.
Naš uslužitelj analiza generiše statističke i druge informacije o portalu korištenjem kolačića.
Možete obrisati kolačiće već spašene na vašem kompjuteru. Molimo pogledajte opciju 'Pomoć' u Vašem pretraživaću i naučite kako da uradite ovo. Brisanje kolačića će imati negativan uticaj na samo korištenje ovog portala.