ASA osiguranje d.d Sarajevo

2 oglas(a) nudi ASA osiguranje d.d Sarajevo

Doboj, Banja Luka, Gradiška Bosna i Hercegovina
Važi do:
07.10.2019
Puno radno
SAVJETNIK ZA PRODAJU OSIGURANJAtri (3) izvršioca (m/ž)Glavne odgovornosti i zadaci: Pronalazi i uspostavlja kontakte sa klijentima, te obavlja prodajne razgovore.Prezentira klijentima proizvode osiguranja i savjetuje ih u vezi sklapanja ugovora o osiguranju.Priprema ponude osiguranja i zaključuje ugovore o osiguranju.Proslijeđuje upite o posebnim zahtjevima Saradnicima za podršku ili Saradnicima za korporativne klijente odnosno Sektoru Podrške prodaji i sarađuje u kreiranju posebnih ponuda osiguranja.Aktivno učestvuje u procjeni i reviziji rizika.Odgovara na upite klijenata o standardnim tehničkim pitanjima i postojećim ugovorima u definisanim slučajevima. Svi ostali upiti se proslijeđuju u Sektor Podrške prodaji.Zaprima zahtjeve i dokumente klijenata u vezi promjene/raskida ugovora o osiguranju, vrši izmjene ugovora u definisanim slučajevima ili ih proslijeđuje u Sektor Podrške prodaji.Odgovara na upite klijenata o uplatama premije, fakturama/obavijestima o dospijeću, opomenama itd., koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o plaćanju premije proslijeđuje upit Sektoru Finansija.Odgovara na pitanja klijenata o naknadama iz osiguranja, koliko je to moguće na bazi IT sistema. Za sve ostale obavijesti o naknadama iz osiguranja proslijeđuje upit Sektoru za prijavu i likvidaciju šteta.Vodi računa o blagovremenoj naplati premije osiguranja u skladu sa ugovorenim rokovima.Pruža podršku svojim klijentima i upravlja njihovim portfeljom ugovora. Preuzima izjave, objašnjenja i zahtjeve klijenata, koje se tiču odnosa iz ugovora o osiguranju. Dostavlja klijentima polise osiguranja i uslove osiguranja.Obavještava klijente o svim činjenicama i promjenama koje se tiču ugovora o osiguranju.Učestvuje u raznim aktivnostima direktnog marketinga i unapređenja prodaje.Kontinuirano poboljšava know-how o osiguranju, prodajnu tehniku i znanje o proizvodima i uslugama putem kurseva obuke i samostalnim obrazovanjem. Izvještava Menadžera prodaje ili Vođu tima o tržišnim strategijama konkurenata i prihvatanju proizvoda i usluga. Vodi poslovnu korespodenciju, zapisnike, bilješke, sastavlja izvještaje i sl.Izvještava o rezultatima iz svog djelokruga odgovornosti Menadžeru prodaje Podružnice ili Vođi tima.Obavlja druge poslove prema nalogu nadređenog.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: SSS/VŠS/VSS;Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima;Poznavanje rada na računaru;Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač;Spremnost na fleksibilno radno vrijeme i timski rad;Izražene komunikacijske vještine.Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS".Konkurs je otvoren sedam dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Važi do:
03.10.2019
Puno radno
Claim menadžera za nezgodu i zdravstveno osiguranje jedan (1) izvršilac (m/ž)Glavne odgovornosti i zadaci: Utvrđuje pravni osnov po odštetnom zahtjevu za AN, KN i PZO.Obračunava visinu odštetnog zahtjeva i dostavlja ponudu oštećenicima u skladu sa Zakonom i inetrnim aktima Društva.Po utvrđenom obračunu daje nalog za likvidaciju i isplatu odštetnog zahtjeva u skladu sa Zakonom internim aktima Društva.Vrši pregled kompletnog odštetnog predmeta/spisa i utvrđuje eventualnu visinu nematerijalnih šteta iz osnova AN, KN i PZO.Predlaže rezervu za prijavljene štete po nematerijalnim štetama iz osiguranja AN, KN i PZO na osnovu dostupne dokumentacije.Obavlja potrebnu poslovnu korespodenciju sa klijentima, oštećenicima/korisnicima osiguranja odnosno advokatima istih, kao i drugim osiguravajućim društvima u cilju utvrđivanja pravnog osnova. Komunicira sa ljekarima cenzorima, vještacima medicinske struke I medicinskim ustanovama u cilju dobijanja stručnih medicinskih mišljenja neophodnih za utvrđivanje osnova i višine štete po osnovu AN, KN I PZO.Osigurava blagovremeni i stručni pravni servis klijentima i oštećenicima/korisnicima osiguranja.Aktivno učestvuje u kreiranju opštih i  posebnih uslova osiguranja.Učestvuje u projektima za razvoj i unapređenje poslovnih procesa i informacionih tehnologija.Sarađuje i komunicira s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razmjene poslovnih informacija.Obavlja druge poslove prema nalogu rukovodioca.Zastupa imovinske i druge interese Društva u svim postupcima pred sudovima svih instanci u zemlji, kao i u inostranstvu.Komunicira sa sudovima i drugim državnim tijelima u svrhu prikupljanja i praćenja propisa, kao i sudske prakse u vezi pravnih poslova iz domena rada.Izrađuje izvještaje i analize za poslovodstvo u funkciji donošenja poslovnih odluka.Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju: VSS pravni fakultet;Prednost kandidatima sa prethodno završenom srednjom školom medicinskog smijera;Odlične organizacijske sposobnosti;Izražena sistematičnost i analitičnost u radu;Aktivno znanje engleskog jezika;Odlično poznavanje rada na računaru;Vozaćka dozvola B kategorije.Ukoliko posjedujete tražene vještine i iskustva, vaše prijave, uz priloženu biografiju i reference možete slati putem opcije "PRIJAVI SE NA OGLAS". Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.  Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.